Ugrás a tartalomhoz
Abádszalók Város címere

ABÁDSZALÓK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szociális iroda

Ügyintéző: Csehné Szőke Márta
Elérhetőség:
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
Abádszalók, Deák F. út 12.
földszint, 6-os iroda
Telefonszám: +36(59)535-111
E-mail cím: szocigazgatas(kukac)abadszalok.hu

Munkakör:
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • Települési lakásfenntartási támogatás
 • Első lakáshoz jutók támogatása
 • BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázat

Az ellátások elbírálásáról az alábbi törvények rendelkeznek:
 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény
 • A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes abályairól szóló 63/2006. évi (III. 27) számú Korm.rendelet
 • A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásról szóló 15/2005. (X.27.) számú önkormányzati rendeletünk


1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

1997. évi XXXI. Törvény 19-20/a. §
149/1997. korm. Rend.65-68.§

Az eljárás kérelemre indul ( a kérelem mellékelve).
A kérelemhez csatolni kell:
- kérelmező és a vele közös háztartásban élők jövedelem igazolását a kérelem beadását megelőző hónapra vonatkozóan
- középiskolás, illetve felsőoktatásban részt vevő gyermek esetében érvényes iskolalátogatási igazolást

A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 140%-át,( 39 900 Ft)
aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (3) vagy (4) bekezdésében foglalt feltételeknek;
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át ( 37 050 Ft)az a) pont alá nem tartozó esetben,feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a (7) bekezdésben meghatározott értéket.
Közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként (gondozó családként) kell figyelembe venni
a) a szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,
b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,
c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket,
d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket,
e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a fogyatékos gyermeket,
f) az a)-e) pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.
(6) A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a (4) bekezdésben meghatározott közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyonára.

A jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtásának napja.


2. Települési lakásfenntartási támogatás:

Illetékességi terület
A településen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező kérelmezők.

Ügy leírása
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás.

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet
A kérelem a www.abadszalok.hu honlapról tölthető le vagy a Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodáján beszerezhető.
A kérelmet személyesen Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodájába (5241 Abádszalók, Deák F. út 12.) ügyfélfogadási időben lehet benyújtani.

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek
A kérelem benyújtásához formanyomtatvány áll rendelkezésre. A formanyomtatvány minden rovatát és mellékletét ki kell tölteni. A kérelem tartalmazza a kérelmező személyes adatait, lakcímét, TAJ számát és a család jövedelmére vonatkozó adatokat.

A kérelem benyújtásához szükséges mellékletek:
 • A kérelmező saját, valamint a háztartás tagjainak – a kérelem benyújtását megelőző – havi nettó jövedelmét tanúsító igazolások
 • 18. életévét betöltött gyermek esetén tanulói jogviszony igazolás
 • igazolás a családi pótlékról (folyószámlára történő utalás esetén nem kell kérni a Magyar Államkincstártól, ügyintéző intézi)
 • egyetemi, főiskolai hallgató esetén az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolása
 • álláskeresési támogatásban részesülők esetében a megállapító határozat másolata
 • igazolás a tartásdíj összegéről
 • nyugdíj igazolására nyugdíjszelvény, vagy nyugdíjösszesítő
 • nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap jövedelmét igazoló dokumentum:
  1. az adóbevallással lezárt időszakra vonatkozóan APEH igazolása,
  2. az adóbevallással még nem lezárt időszakra vonatkozóan a könyvelő igazolása

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja
Az eljárás illetékmentes.

Az eljárás menete
Az eljárás a kérelem előterjesztésével indul.
Az ügyintéző a kérelem megérkezését követően ellenőrzi, hogy a kérelem megfelel-e a kérelemre vonatkozó tartalmi követelményeknek, illetőleg a jogszabályban meghatározott szükséges mellékleteket csatolták-e. Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, az eljáró hatóság a kérelem beérkezésétől számított öt munkanapon belül – megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlási felhívásban foglaltak nem teljesítése, vagy nem kellő időben történő teljesítése esetén a hatóság az eljárást megszüntetheti.
Ezt követően a hatóság elbírálja a kérelmet, majd döntését határozatba foglalja.
Az eljárási határidő 22 munkanap, amely egy alkalommal 10 nappal meghosszabbítható.
A határozattal szemben az ügyfél a döntés közlésétől számított 10 munkanapon belül nyújthat be a Polgármesteri Hivatalban.

Az alkalmazott jogszabályok
2004. évi CXL törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
63/2006. (III. 27.) Kormányrendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Az ellátásokat a benyújtható Kérelem nyomtatványon keresztül lehet igényelni.

A kérelem mellé az alábbi igazolásokat kell csatolni:
 • Az közös háztartásban élő közeli hozzátartozók a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolás ( nyugdíj összesítő , munkáltatói igazolás)

Melléklet: 1-1 db kérelem formanyomtatvány

Letölthető anyagok:
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására vonatkozó kérelem
- Kérelem lakásfenntartási támogatás megállapításához
- Vagyonnyilatkozat


3. Első lakáshoz jutó fiatalok támogatása

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2016. évben az első lakáshoz jutók támogatásához a kérelmeket május 31-ig lehet benyújtani az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 6-os számú irodájába.
Bővebb információ a kérelem benyújtásával kapcsolatosan az Abádszalóki Polgármesteri Hivatalban kérhető, illetve a Város honlapján megtalálható a 14/2007. (III.29.) Önkormányzati rendeletben megtekinthető .

Abádszalók, 2016. április 08.

Dr. Szabó István
jegyző

Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács

Magyar Falu Program

Magyar Falu Program logó

,Kezdettől fogva-Kezedet fogva"

EFOP 1.4.2-16-2016-00029
Kép hátrányos helyzetű gyerekekkel

Intézze ügyeit elektronikusan!

Intézze ügyeit elektronikusan

KÖZADATKERESŐ

GÁTKÖZLEKEDÉSI ENGEDÉLYEK

Gátközlekedési engedélyek logó

TOP Plusz logó
Széchenyi 2020, Befektetés a jövőbe logó